Ê TÔ Multiflex ( Nhóm 6 )

Ê TÔ Multiflex  ( Nhóm 6 )
Tên sản phẩm:   Ê TÔ Multiflex ( Nhóm 6 )

Mã sản phẩm:   Multiflex Vises ( GROUP 6 )

Size:   

Hãng sản xuất:   Gerardi Italy

Độ cứng:   HRC55~65

Ứng dụng:   Cơ + Thủy Lực

Giá:   Liên hệ


Mô tả:

\"\"

" alt="Ê TÔ Multiflex ( Nhóm 6 )">
Chi tiết Sản Phẩm
Bảng giá
Catalogue
CODE ENGLISH DESCRIPTION Price
6.60.01300 MULTIFLEX VISE ART.600 T.1x300 VND 30,232,800
6.60.01400 MULTIFLEX VISE ART.600 T.1x400 VND 32,833,800
6.60.01500 MULTIFLEX VISE ART.600 T.1x500 VND 35,771,400
6.60.01600 MULTIFLEX VISE ART.600 T.1x600 VND 39,015,000
6.60.01700 MULTIFLEX VISE ART.600 T.1x700 VND 43,635,600
6.60.02400 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x400 VND 39,321,000
6.60.02500 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x500 VND 42,258,600
6.60.02600 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x600 VND 45,502,200
6.60.02700 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x700 VND 48,745,800
6.60.02800 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x800 VND 53,152,200
6.60.02900 MULTIFLEX VISE ART.600 T.2x900 VND 57,864,600
6.60.03700 MULTIFLEX VISE ART.600 T.3x700 VND 56,395,800
6.60.03800 MULTIFLEX VISE ART.600 T.3x800 VND 61,077,600
6.60.03900 MULTIFLEX VISE ART.600 T.3x900 VND 65,820,600
6.60.03100 MULTIFLEX VISE ART.600 T.3x1000 VND 72,124,200
6.60.0S130 MULTIFLEX VISE ART.600S T.1x300 VND 30,232,800
6.60.0S140 MULTIFLEX VISE ART.600S T.1x400 VND 32,833,800
6.60.0S150 MULTIFLEX VISE ART.600S T.1x500 VND 35,771,400
6.60.0S160 MULTIFLEX VISE ART.600S T.1x600 VND 39,015,000
6.60.0S170 MULTIFLEX VISE ART.600S T.1x700 VND 43,635,600
6.60.0S240 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x400 VND 39,321,000
6.60.0S250 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x500 VND 42,258,600
6.60.0S260 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x600 VND 45,502,200
6.60.0S270 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x700 VND 48,745,800
6.60.0S280 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x800 VND 53,152,200
6.60.0S290 MULTIFLEX VISE ART.600S T.2x900 VND 57,864,600
6.60.0S370 MULTIFLEX VISE ART.600S T.3x700 VND 56,395,800
6.60.0S380 MULTIFLEX VISE ART.600S T.3x800 VND 61,077,600
6.60.0S390 MULTIFLEX VISE ART.600S T.3x900 VND 65,820,600
6.60.0S310 MULTIFLEX VISE ART.600S T.3x1000 VND 72,124,200
6.60.0W130 MULTIFLEX VISE ART.600W T.1x300 VND 30,232,800
6.60.0W140 MULTIFLEX VISE ART.600W T.1x400 VND 32,833,800
6.60.0W150 MULTIFLEX VISE ART.600W T.1x500 VND 35,771,400
6.60.0W160 MULTIFLEX VISE ART.600W T.1x600 VND 39,015,000
6.60.0W170 MULTIFLEX VISE ART.600W T.1x700 VND 43,635,600
6.60.0W240 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x400 VND 39,321,000
6.60.0W250 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x500 VND 42,258,600
6.60.0W260 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x600 VND 45,502,200
6.60.0W270 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x700 VND 48,745,800
6.60.0W280 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x800 VND 53,152,200
6.60.0W290 MULTIFLEX VISE ART.600W T.2x900 VND 57,864,600
6.60.0W370 MULTIFLEX VISE ART.600W T.3x700 VND 56,395,800
6.60.0W380 MULTIFLEX VISE ART.600W T.3x800 VND 61,077,600
6.60.0W390 MULTIFLEX VISE ART.600W T.3x900 VND 65,820,600
6.60.0W310 MULTIFLEX VISE ART.600W T.3x1000 VND 72,124,200
6.60.11300 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.1x300 VND 12,178,800
6.60.11400 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.1x400 VND 14,106,600
6.60.11500 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.1x500 VND 17,044,200
6.60.11600 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.1x600 VND 20,930,400
6.60.11700 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.1x700 VND 24,908,400
6.60.12400 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x400 VND 17,656,200
6.60.12500 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x500 VND 20,624,400
6.60.12600 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x600 VND 23,868,000
6.60.12700 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x700 VND 27,111,600
6.60.12800 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x800 VND 31,487,400
6.60.12900 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.2x900 VND 36,199,800
6.60.13700 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.3x700 VND 34,639,200
6.60.13800 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.3x800 VND 37,791,000
6.60.13900 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.3x900 VND 40,942,800
6.60.13100 MULTIFLEX VISE BODY ART.601 T.3x1000 VND 47,215,800
6.60.1Z130 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.1x300 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 12,178,800
6.60.1Z140 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.1x400 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 14,106,600
6.60.1Z150 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.1x500 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 17,044,200
6.60.1Z160 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.1x600 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 20,930,400
6.60.1Z170 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.1x700 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 24,908,400
6.60.1Z240 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x400 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 17,656,200
6.60.1Z250 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x500 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 20,624,400
6.60.1Z260 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x600 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 23,868,000
6.60.1Z270 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x700 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 27,111,600
6.60.1Z280 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x800 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 31,487,400
6.60.1Z290 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.2x900 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 36,199,800
6.60.1Z370 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.3x700 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 34,639,200
6.60.1Z380 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.3x800 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 37,791,000
6.60.1Z390 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.3x900 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 40,942,800
6.60.1Z310 MULTIFLEX VISE BODY ART.601Z T.3x1000 WITH ZERO POINT T.2 HOLES VND 47,215,800
6.60.21300 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.1X300 VND 137,516,400
6.60.21400 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.1X400 VND 146,268,000
6.60.21500 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.1X500 VND 155,050,200
6.60.21600 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.1X600 VND 166,219,200
6.60.21700 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.1X700 VND 186,935,400
6.60.22400 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X400 VND 177,694,200
6.60.22500 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X500 VND 186,445,800
6.60.22600 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X600 VND 195,228,000
6.60.22601 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X600 WITH SOLID BASE  VND 230,662,800
6.60.22700 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X700 VND 208,600,200
6.60.22701 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X700 WITH SOLID BASE VND 247,033,800
6.60.22702 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X700 WITH SOLID BASE VND 248,931,000
6.60.22800 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.2X800 WITH SOLID BASE VND 264,690,000
6.60.23700 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.3X700 WITH SOLID BASE VND 272,799,000
6.60.23800 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.3X800 WITH SOLID BASE VND 288,558,000
6.60.23900 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.3X900 WITH SOLID BASE VND 304,317,000
6.60.23100 MULTIFLEX  CUBE ART. 602 T.3X1000 WITH SOLID BASE VND 335,682,000
6.60.2S130 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.1X300 VND 137,516,400
6.60.2S140 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.1X400 VND 146,268,000
6.60.2S150 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.1X500 VND 155,050,200
6.60.2S160 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.1X600 VND 166,219,200
6.60.2S170 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.1X700 VND 186,935,400
6.60.2S240 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X400 VND 177,694,200
6.60.2S250 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X500 VND 186,445,800
6.60.2S260 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X600 VND 195,228,000
6.60.2S261 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X600 WITH SOLID BASE  VND 230,662,800
6.60.2S270 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X700 VND 208,600,200
6.60.2S271 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X700 WITH SOLID BASE VND 247,033,800
6.60.2S272 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X700 WITH SOLID BASE VND 248,931,000
6.60.2S280 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.2X800 WITH SOLID BASE VND 264,690,000
6.60.2S370 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.3X700 WITH SOLID BASE VND 272,799,000
6.60.2S380 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.3X800 WITH SOLID BASE VND 288,558,000
6.60.2S390 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.3X900 WITH SOLID BASE VND 304,317,000
6.60.2S310 MULTIFLEX  CUBE ART. 602S T.3X1000 WITH SOLID BASE VND 335,682,000
6.60.2W130 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.1X300 VND 137,516,400
6.60.2W140 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.1X400 VND 146,268,000
6.60.2W150 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.1X500 VND 155,050,200
6.60.2W160 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.1X600 VND 166,219,200
6.60.2W170 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.1X700 VND 186,935,400
6.60.2W240 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X400 VND 177,694,200
6.60.2W250 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X500 VND 186,445,800
6.60.2W260 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X600 VND 195,228,000
6.60.2W261 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X600 WITH SOLID BASE  VND 230,662,800
6.60.2W270 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X700 VND 208,600,200
6.60.2W271 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X700 WITH SOLID BASE VND 247,033,800
6.60.2W272 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X700 WITH SOLID BASE VND 248,931,000
6.60.2W280 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.2X800 WITH SOLID BASE VND 264,690,000
6.60.2W370 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.3X700 WITH SOLID BASE VND 272,799,000
6.60.2W380 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.3X800 WITH SOLID BASE VND 288,558,000
6.60.2W390 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.3X900 WITH SOLID BASE VND 304,317,000
6.60.2W310 MULTIFLEX  CUBE ART. 602W T.3X1000 WITH SOLID BASE VND 335,682,000
6.60.31400 CUBE BASE BODY ART.603 T.1X400 VND 70,594,200
6.60.31500 CUBE BASE BODY ART.603 T.1X500 VND 78,458,400
6.60.31600 CUBE BASE BODY ART.603 T.1X600 VND 91,341,000
6.60.31700 CUBE BASE BODY ART.603 T.1X700 VND 112,057,200
6.60.32400 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X400 VND 88,250,400
6.60.32500 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X500 VND 96,879,600
6.60.32600 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X600 WITH SOLID BASE VND 107,375,400
6.60.32601 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X600 VND 149,725,800
6.60.32700 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X700 WITH SOLID BASE VND 121,971,600
6.60.32701 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X700 WITH SOLID BASE VND 160,435,800
6.60.32702 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X700 WITH SOLID BASE VND 162,333,000
6.60.32800 CUBE BASE BODY ART.603 T.2X800 WITH SOLID BASE VND 178,092,000
6.60.33700 CUBE BASE BODY ART.603 T.3X700 WITH SOLID BASE VND 173,196,000
6.60.33800 CUBE BASE BODY ART.603 T.3X800 WITH SOLID BASE VND 188,955,000
6.60.33900 CUBE BASE BODY ART.603 T.3X900 WITH SOLID BASE VND 204,714,000
6.60.33100 CUBE BASE BODY ART.603 T.3X1000 WITH SOLID BASE VND 236,079,000
6.60.41000 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604 T.1 VND 2,570,400
6.60.42000 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604 T.2 VND 2,998,800
6.60.43000 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604 T.3 VND 3,457,800
6.60.4T100 FOR MULTIFLEX GRIP FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604T T.1 VND 3,978,000
6.60.4T200 FOR MULTIFLEX GRIP FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604T T.2 VND 4,681,800
6.60.4T300 FOR MULTIFLEX GRIP FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604T T.3 VND 5,630,400
6.60.4A100 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604A T.1 VND 2,509,200
6.60.4A200 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604A T.2 VND 2,845,800
6.60.4A300 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604A T.3 VND 3,304,800
6.60.4B100 "T" NUT FOR FIXED JAW T.1 VND 275,400
6.60.4B200 "T" NUT FOR FIXED JAW T.2 VND 306,000
6.60.4B300 "T" NUT FOR FIXED JAW T.3 VND 367,200
6.60.4C100 SCREW FOR FIXED JAW T.1 VND 153,000
6.60.4C200 SCREW FOR FIXED JAW T.2 VND 153,000
6.60.4C300 SCREW FOR FIXED JAW T.3 VND 153,000
6.60.4G100 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604G T.1 VND 2,570,400
6.60.4G200 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604G T.2 VND 2,998,800
6.60.4G300 MULTIFLEX FIXED JAW (1 side smooth, 1 side serrated) ART.604G T.3 VND 3,457,800
6.60.4S210 "T" NUT FOR FIXED JAW BASE T.2 JAW T.1 VND 336,600
6.60.4S310 "T" NUT FOR FIXED JAW BASE T.3 JAW T.1 VND 367,200
6.60.4S320 "T" NUT FOR FIXED JAW BASE T.3 JAW T.2 VND 459,000
6.60.4R100 FIXED START JAW PLATE T.1 VND 5,171,400
6.60.4R200 FIXED START JAW PLATE T.2 VND 5,997,600
6.60.4R300 FIXED START JAW PLATE T.3 VND 6,946,200
6.60.4PB10 FIXED START JAW PLATE T.1 VND 5,171,400
6.60.4PB20 FIXED START JAW PLATE T.2 VND 5,997,600
6.60.4PB30 FIXED START JAW PLATE T.3 VND 6,946,200
6.60.4PC10 FIXED JAW PLATE FOR CUBE T.1 VND 18,910,800
6.60.4PC20 FIXED JAW PLATE FOR CUBE T.2 VND 22,062,600
6.60.4PC30 FIXED JAW PLATE FOR CUBE T.3 VND 25,214,400
6.60.51000 FIXED AND MOVABLE SMOOTH JAWS ART.605 T.1 VND 4,039,200
6.60.52000 FIXED AND MOVABLE SMOOTH JAWS ART.605 T.2 VND 4,651,200
6.60.53000 FIXED AND MOVABLE SMOOTH JAWS ART.605 T.3 VND 5,355,000
6.60.5S100 FIXED AND MOVABLE SERRATED JAWS ART.605S T.1 VND 4,039,200
6.60.5S200 FIXED AND MOVABLE SERRATED JAWS ART.605S T.2 VND 4,651,200
6.60.5S300 FIXED AND MOVABLE SERRATED JAWS ART.605S T.3 VND 5,355,000
6.60.5W510 SERRATED FIXED JAW AND SMOOTH MOVABLE JAWS ART.605W T.1 VND 4,039,200
6.60.5W520 SERRATED FIXED JAW AND SMOOTH MOVABLE JAWS ART.605W T.2 VND 4,651,200
6.60.5W530 SERRATED FIXED JAW AND SMOOTH MOVABLE JAWS ART.605W T.3 VND 5,355,000
6.60.5A100 POSITIONING WEDGE ART. 605A T.1 VND 2,509,200
6.60.5A200 POSITIONING WEDGE ART. 605A T.2 VND 2,845,800
6.60.5A300 POSITIONING WEDGE ART. 605A T.3 VND 3,304,800
6.60.5AS10 SERRATED POSITIONING WEDGE ART. 605AS T.1 VND 2,509,200
6.60.5AS20 SERRATED POSITIONING WEDGE ART. 605AS T.2 VND 2,845,800
6.60.5AS30 SERRATED POSITIONING WEDGE ART. 605AS T.3 VND 3,304,800
6.60.5B100 CLAMPING WEDGE ART.605B T.1 VND 2,509,200
6.60.5B200 CLAMPING WEDGE ART.605B T.2 VND 2,845,800
6.60.5B300 CLAMPING WEDGE ART.605B T.3 VND 3,304,800
6.60.5BT10 CLAMPING WEDGE FOR GRIP PLATE ART.605BT T.1 VND 2,509,200
6.60.5BT20 CLAMPING WEDGE FOR GRIP PLATE ART.605BT T.2 VND 2,845,800
6.60.5BT30 CLAMPING WEDGE FOR GRIP PLATE ART.605BT T.3 VND 3,304,800
6.60.5BS10 SERRATED CLAMPING WEDGE ART.605BS T.1 VND 2,509,200
6.60.5BS20 SERRATED CLAMPING WEDGE ART.605BS T.2 VND 2,845,800
6.60.5BS30 SERRATED CLAMPING WEDGE ART.605BS T.3 VND 3,304,800
6.60.5C100 "T" NUT ART.605C T.1 VND 275,400
6.60.5C200 "T" NUT ART.605C T.2 VND 275,400
6.60.5C300 "T" NUT ART.605C T.3 VND 367,200
6.60.5D100 "T" NUT ART.605D T.1 VND 244,800
6.60.5D200 "T" NUT ART.605D T.2 VND 275,400
6.60.5D300 "T" NUT ART.605D T.3 VND 367,200
6.60.5E100 TCEI SCREW ART.605E T.1 VND 153,000
6.60.5E200 TCEI SCREW ART.605E T.2 VND 153,000
6.60.5E300 TCEI SCREW ART.605E T.3 VND 153,000
6.60.5F100 SEEGER ART.605F T.1 VND 122,400
6.60.5F200 SEEGER ART.605F T.2 VND 122,400
6.60.5F300 SEEGER ART.605F T.3 VND 122,400
6.60.5G101 STEP SCREW ART.605G1 VND 122,400
6.60.5G103 STEP SCREW ART.605G3 VND 122,400
6.60.5G201 SPRING PIN ART.605G2 T.1 VND 122,400
6.60.5G202 SPRING PIN ART.605G2 T.2 VND 183,600
6.60.5G203 SPRING PIN ART.605G2 T.3 VND 183,600
6.60.5G301 SPRING ART.605G1 VND 306,000
6.60.5G303 SPRING ART.605G3 VND 306,000
6.60.5H100 SPRING ART.605H T.1 VND 428,400
6.60.5H200 SPRING ART.605H T.2 VND 428,400
6.60.5H300 SPRING ART.605H T.3 VND 428,400
6.60.5I100 SOFT CLAMPING WEDGE ART.605I T.1 VND 3,090,600
6.60.5I200 SOFT CLAMPING WEDGE ART.605I T.2 VND 3,457,800
6.60.5I300 SOFT CLAMPING WEDGE ART.605I T.3 VND 3,947,400
6.60.5L100 "V" CLAMPING WEDGE ART.605L T.1 VND 5,049,000
6.60.5L200 "V" CLAMPING WEDGE ART.605L T.2 VND 5,752,800
6.60.5L300 "V" CLAMPING WEDGE ART.605L T.3 VND 6,303,600
6.60.5M100 WASHER ART.605M T.1 VND 61,200
6.60.5M200 WASHER ART.605M T.2 VND 61,200
6.60.5M300 WASHER ART.605M T.3 VND 61,200
6.60.5N100 SEEGER ART.605N T.1  VND 61,200
6.60.5N200 SEEGER ART.605N T.2 VND 61,200
6.60.5N300 SEEGER ART.605N T.3 VND 61,200
6.60.5C210 "T" NUT FOR POSITIONING WEDGE BASE T.2 JAW T.1 VND 336,600
6.60.5C310 "T" NUT FOR POSITIONING WEDGE BASE T.3 JAW T.1 VND 336,600
6.60.5C320 "T" NUT FOR POSITIONING WEDGE BASE T.3 JAW T.2 VND 459,000
6.60.5D210 "T" NUT FOR CLAMPING WEDGE BASE T.2 JAW T.1 VND 306,000
6.60.5D310 "T" NUT FOR CLAMPING WEDGE BASE T.3 JAW T.1 VND 336,600
6.60.5D320 "T" NUT FOR CLAMPING WEDGE BASE T.3 JAW T.2 VND 459,000
6.60.61300 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.1x300 VND 45,777,600
6.60.61400 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.1x400 VND 47,705,400
6.60.61500 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.1x500 VND 50,612,400
6.60.61600 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.1x600 VND 53,825,400
6.60.61700 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.1x700 VND 58,507,200
6.60.62400 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x400 VND 56,977,200
6.60.62500 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x500 VND 59,945,400
6.60.62600 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x600 VND 63,280,800
6.60.62700 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x700 VND 66,524,400
6.60.62800 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x800 VND 71,236,800
6.60.62900 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.2x900 VND 75,949,200
6.60.63700 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.3x700 VND 76,867,200
6.60.63800 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.3x800 VND 81,579,600
6.60.63900 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.3x900 VND 86,292,000
6.60.63100 MULTIFLEX VISE WITH STEP JAWS ART.606 T.3x1000 VND 92,595,600
6.60.6T130 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.1x300 VND 45,777,600
6.60.6T140 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.1x400 VND 47,705,400
6.60.6T150 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.1x500 VND 50,612,400
6.60.6T160 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.1x600 VND 53,825,400
6.60.6T170 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.1x700 VND 58,507,200
6.60.6T240 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x400 VND 56,977,200
6.60.6T250 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x500 VND 59,945,400
6.60.6T260 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x600 VND 63,280,800
6.60.6T270 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x700 VND 66,524,400
6.60.6T280 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x800 VND 71,236,800
6.60.6T290 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.2x900 VND 75,949,200
6.60.6370 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.3x700 VND 76,867,200
6.60.6380 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.3x800 VND 81,579,600
6.60.6390 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.3x900 VND 86,292,000
6.60.6310 MULTIFLEX VISE WITH GRIP JAWS ART.606T T.3x1000 VND 92,595,600
6.60.71300 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.1x300 VND 189,138,600
6.60.71400 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.1x400 VND 197,920,800
6.60.71500 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.1x500 VND 211,109,400
6.60.71600 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.1x600 VND 225,736,200
6.60.71700 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.1x700 VND 246,452,400
6.60.72400 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x400 VND 238,404,600
6.60.72500 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x500 VND 251,042,400
6.60.72600 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x600 VND 263,190,600
6.60.72601 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x600 WITH SOLID BASE VND 288,405,000
6.60.72700 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x700 VND 274,206,600
6.60.72701 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x700 WITH SOLID BASE VND 301,012,200
6.60.72702 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x6700 WITH SOLID BASE VND 304,164,000
6.60.72800 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.2x800 WITH SOLID BASE VND 323,074,800
6.60.73700 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.3x700 WITH SOLID BASE VND 345,137,400
6.60.73800 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.3x800 WITH SOLID BASE VND 360,896,400
6.60.73900 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.3x900 WITH SOLID BASE VND 366,894,000
6.60.73100 VISE-TOWER WITH STEP JAWS ART.607 T.3x1000 WITH SOLID BASE VND 395,290,800
6.60.7T130 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.1x300 VND 189,138,600
6.60.7T140 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.1x400 VND 197,920,800
6.60.7T150 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.1x500 VND 211,109,400
6.60.7T160 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.1x600 VND 225,736,200
6.60.7T170 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.1x700 VND 246,452,400
6.60.7T240 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x400 VND 238,404,600
6.60.7T250 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x500 VND 251,042,400
6.60.7T260 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x600 VND 263,190,600
6.60.7T261 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x600 WITH SOLID BASE VND 288,405,000
6.60.7T270 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x700 VND 274,206,600
6.60.7T271 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x700 WITH SOLID BASE VND 301,012,200
6.60.7T272 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x6700 WITH SOLID BASE VND 304,164,000
6.60.7T280 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.2x800 WITH SOLID BASE VND 323,074,800
6.60.7370 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.3x700 WITH SOLID BASE VND 345,137,400
6.60.7380 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.3x800 WITH SOLID BASE VND 360,896,400
6.60.7390 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.3x900 WITH SOLID BASE VND 366,894,000
6.60.7310 VISE-TOWER WITH GRIP JAWS ART.607 T.3x1000 WITH SOLID BASE VND 395,290,800
6.60.81000 FIXED JAW WITH STEP ART.608 T.1  VND 3,978,000
6.60.82000 FIXED JAW WITH STEP ART.608 T.2 VND 4,681,800
6.60.83000 FIXED JAW WITH STEP ART.608 T.3 VND 5,599,800
6.60.8A100 FIXED JAW WITH STEP ART.608A T.1  VND 3,182,400
6.60.8A200 FIXED JAW WITH STEP ART.608A T.2 VND 3,763,800
6.60.8A300 FIXED JAW WITH STEP ART.608A T.3 VND 4,651,200
6.60.8S210 FIXED START JAW PLATE WITH STEP T.1 VND 5,520,000
6.60.8S310 FIXED START JAW PLATE WITH STEP T.2 VND 6,900,000
6.60.8S320 FIXED START JAW PLATE WITH STEP T.3 VND 8,250,000
6.60.91000 FIXED AND MOVING JAW WITH STEP ART.609 T.1  VND 7,405,200
6.60.92000 FIXED AND MOVING JAW WITH STEP ART.609 T.2 VND 8,751,600
6.60.93000 FIXED AND MOVING JAW WITH STEP ART.609 T.3 VND 10,036,800
6.60.9A100 POSITIONING WEDGE WITH STEP ART. 609A T.1 VND 2,784,600
6.60.9A200 POSITIONING WEDGE WITH STEP ART. 609A T.2 VND 3,335,400
6.60.9A300 POSITIONING WEDGE WITH STEP ART. 609A T.3 VND 4,222,800
6.60.9AT10 POSITIONING GRIP WEDGE ART. 609AT T.1 VND 2,784,600
6.60.9AT20 POSITIONING GRIP WEDGE ART. 609AT T.2 VND 3,335,400
6.60.9A30 POSITIONING GRIP WEDGE ART. 609AT T.3 VND 4,222,800
6.60.9B100 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART. 609B T.1 VND 3,702,600
6.60.9B200 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART. 609B T.2 VND 4,192,200
6.60.9B300 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART. 609B T.3 VND 4,896,000
6.60.9BT10 MOVABLE GUIDED GRIP JAW ART. 609BT T.1 VND 3,702,600
6.60.9BT20 MOVABLE GUIDED GRIP JAW ART. 609BT T.2 VND 4,192,200
6.60.9B30 MOVABLE GUIDED GRIP JAW ART. 609BT T.3 VND 4,896,000
6.60.9T100 FIXED AND MOVING GRIP JAW ART.609 T.1  VND 7,405,200
6.60.9T200 FIXED AND MOVING GRIP JAW ART.609 T.2 VND 8,751,600
6.60.9300 FIXED AND MOVING GRIP JAW ART.609 T.3 VND 10,036,800
6.61.0B100 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART.610B T.1 VND 795,600
6.61.0B200 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART.610B T.2 VND 948,600
6.61.0B300 MOVABLE GUIDED JAW WITH STEP ART.610B T.3 VND 1,101,600
6.61.0C100 SMOOTH JAW PLATE ART.610C T.1 VND 642,600
6.61.0C200 SMOOTH JAW PLATE ART.610C T.2 VND 795,600
6.61.0C300 SMOOTH JAW PLATE ART.610C T.3 VND 948,600
6.61.0D100 SERRATED JAW PLATE ART.610D T.1 VND 795,600
6.61.0D200 SERRATED JAW PLATE ART.610D T.2 VND 948,600
6.61.0D300 SERRATED JAW PLATE ART.610D T.3 VND 1,101,600
6.61.0E100 PARALLEL JAW PLATE ART.610E T.1 VND 642,600
6.61.0E200 PARALLEL JAW PLATE ART.610E T.2 VND 795,600
6.61.0E300 PARALLEL JAW PLATE ART.610E T.3 VND 948,600
6.61.0F100 PRISMATIC JAW PLATE ART.610F T.1 VND 795,600
6.61.0F200 PRISMATIC JAW PLATE ART.610F T.2 VND 948,600
6.61.0F300 PRISMATIC JAW PLATE ART.610F T.3 VND 1,101,600
6.61.0T100 GRIP JAW PLATES VND 948,600
6.61.0T200 GRIP JAW PLATES VND 1,101,600
6.61.0300 GRIP JAW PLATES VND 1,254,600
6.61.0Z100 SCREW FOR JAW PLATES VND 61,200
6.61.0Z200 SCREW FOR JAW PLATES VND 61,200
6.61.0Z300 SCREW FOR JAW PLATES VND 61,200
6.61.11300 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.1x300  VND 45,777,600
6.61.11400 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.1x400  VND 47,705,400
6.61.11500 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.1x500  VND 50,612,400
6.61.11600 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.1x600  VND 53,519,400
6.61.11700 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.1x700  VND 58,507,200
6.61.12400 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x400  VND 56,977,200
6.61.12500 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x500  VND 59,945,400
6.61.12600 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x600  VND 63,280,800
6.61.12700 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x700  VND 66,524,400
6.61.12800 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x800  VND 71,236,800
6.61.12900 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.2x900 VND 75,949,200
6.61.13700 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.3x700  VND 76,867,200
6.61.13800 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.3x800  VND 81,579,600
6.61.13900 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.3x900  VND 86,292,000
6.61.13100 MULTIFLEX VISE WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.611 T.3x1000  VND 92,595,600
6.61.21300 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T1X300 VND 189,138,600
6.61.21400 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T1X400 VND 197,920,800
6.61.21500 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T1X500 VND 211,109,400
6.61.21600 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T1X600 VND 225,736,200
6.61.21700 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T1X700 VND 246,452,400
6.61.22400 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X400 VND 238,404,600
6.61.22500 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X500 VND 251,042,400
6.61.22600 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X600 VND 263,190,600
6.61.22601 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X600 WITH SOLID BASE VND 288,405,000
6.61.22700 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X700 VND 274,206,600
6.61.22701 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X700 WITH SOLID BASE VND 301,012,200
6.61.22702 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X700 WITH SOLID BASE VND 304,164,000
6.61.22800 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T2X800 WITH SOLID BASE VND 323,074,800
6.61.23700 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T.- AND T.4X700 WITH SOLID BASE VND 345,137,400
6.61.23800 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T.- AND T.4X800 WITH SOLID BASE VND 360,896,400
6.61.23900 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T.- AND T.4X900 WITH SOLID BASE VND 366,894,000
6.61.23100 VISE TOWER MULTIFLEX WITH DOUBLE CLAMPING JAWS ART.612 T.- AND T.4X1000 WITH SOLID BASE VND 395,290,800
6.61.31000 CLAMPING MOVABLE JAWS FOR MULTIFLEX VISE ART.613 T.1 VND 12,607,200
6.61.32000 CLAMPING MOVABLE JAWS FOR MULTIFLEX VISE ART.613 T.2 VND 15,055,200
6.61.33000 CLAMPING MOVABLE JAWS FOR MULTIFLEX VISE ART.613 T.3 VND 17,503,200
6.61.3A100 MOVABLE JAW ART. 613A T.1 VND 3,610,800
6.61.3A200 MOVABLE JAW ART. 613A T.2 VND 4,100,400
6.61.3A300 MOVABLE JAW ART. 613A T.3 VND 4,743,000
6.61.3B100 CLAMPING WEDGE ART.613B T.1 VND 5,997,600
6.61.3B200 CLAMPING WEDGE ART.613B T.2 VND 9,149,400
6.61.3B300 CLAMPING WEDGE ART.613B T.3 VND 11,046,600
6.61.3C100 "T" NUTS  ART.613C T.1 VND 275,400
6.61.3C200 "T" NUTS  ART.613C T.2 VND 306,000
6.61.3C300 "T" NUTS  ART.613C T.3 VND 459,000
6.61.3D100 HEX SOCKET HEAD SCREW ART.613D T.1 VND 153,000
6.61.3D200 HEX SOCKET HEAD SCREW ART.613D T.2 VND 153,000
6.61.3D300 HEX SOCKET HEAD SCREW ART.613D T.3 VND 153,000
6.61.3E100 SETSCREW ART.613E T.1 VND 91,800
6.61.3E200 SETSCREW ART.613E T.2 VND 91,800
6.61.3E300 SETSCREW ART.613E T.3 VND 91,800
6.61.3F100 SPRING ART.613F T.1 VND 489,600
6.61.3F200 SPRING ART.613F T.2 VND 581,400
6.61.3F300 SPRING ART.613F T.3 VND 703,800
6.61.4T100 FIXED JAW WITH DOUBLE STEP ART.614T T.1 VND 4,559,400
6.61.4T200 FIXED JAW WITH DOUBLE STEP ART.614T T.2 VND 5,630,400
6.61.4300 FIXED JAW WITH DOUBLE STEP ART.614T T.3 VND 6,885,000
6.61.51000 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615 T.1 VND 4,437,000
6.61.52000 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615 T.2 VND 5,140,800
6.61.53000 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615 T.3 VND 6,242,400
6.61.5A100 POSITIONING WEDGE SMOOTH INCREASED ART.615A T.1 VND 2,784,600
6.61.5A200 POSITIONING WEDGE SMOOTH INCREASED ART.615A T.2 VND 3,121,200
6.61.5A300 POSITIONING WEDGE SMOOTH INCREASED ART.615A T.3 VND 3,610,800
6.61.5AS10 POSITIONING WEDGE SERRATED INCREASED ART.615AS T.1 VND 2,784,600
6.61.5AS20 POSITIONING WEDGE SERRATED INCREASED ART.615AS T.2 VND 3,121,200
6.61.5AS30 POSITIONING WEDGE SERRATED INCREASED ART.615AS T.3 VND 3,610,800
6.61.5I100 POSITIONING WEDGE SOFT INCREASED ART.615I T.1 VND 2,784,600
6.61.5I200 POSITIONING WEDGE SOFT INCREASED ART.615I T.2 VND 3,121,200
6.61.5I300 POSITIONING WEDGE SOFT INCREASED ART.615I T.3 VND 3,610,800
6.61.5L100 POSITIONING WEDGE WITH STEP INCREASED ART.615L T.1 VND 3,060,000
6.61.5L200 POSITIONING WEDGE WITH STEP INCREASED ART.615L T.2 VND 3,702,600
6.61.5L300 POSITIONING WEDGE WITH STEP INCREASED ART.615L T.3 VND 4,375,800
6.61.5C100 HEX SOCKED HEAD SCREW FOR FIXED ART.615C T.1 VND 183,600
6.61.5C200 HEX SOCKED HEAD SCREW FOR FIXED ART.615C T.2 VND 183,600
6.61.5C300 HEX SOCKED HEAD SCREW FOR FIXED ART.615C T.3 VND 183,600
6.61.5E100 TCEI SCREW ART.615E T.1 VND 183,600
6.61.5E200 TCEI SCREW ART.615E T.2 VND 183,600
6.61.5E300 TCEI SCREW ART.615E T.3 VND 183,600
6.61.5W100 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615W T.1 VND 4,440,000
6.61.5W200 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615W T.2 VND 5,130,000
6.61.5W300 JAW WITH BIGGER POSITIONING WEDGE ART.615W T.3 VND 6,240,000
6.61.61000 PAIR OF STRAIGT PARALLELS MAGNETIC PLATES T.1 VND 948,600
6.61.62000 PAIR OF STRAIGT PARALLELS MAGNETIC PLATES T.2 VND 1,591,200
6.61.63000 PAIR OF STRAIGT PARALLELS MAGNETIC PLATES T.3 VND 2,203,200
6.61.71000 MAGNETIC STEP JAW PLATE T.1 VND 948,600
6.61.72000 MAGNETIC STEP JAW PLATE T.2 VND 1,591,200
6.61.73000 MAGNETIC STEP JAW PLATE T.3 VND 2,203,200
6.61.81000 INTERMEDIATE MOVABLE JAW T.1 VND 2,203,200
6.61.82000 INTERMEDIATE MOVABLE JAW T.2 VND 2,509,200
6.61.83000 INTERMEDIATE MOVABLE JAW T.3 VND 2,845,800
6.63.21400 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + SMOOTH JAW T.1 VND 29,314,800
6.63.21500 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + SMOOTH JAW T.1 VND 31,518,000
6.63.21600 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + SMOOTH JAW T.1 VND 34,363,800
6.63.21700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + SMOOTH JAW T.1 VND 36,873,000
6.63.21800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + SMOOTH JAW T.1 VND 40,330,800
6.63.21900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + SMOOTH JAW T.1 VND 44,125,200
6.63.2S140 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + SERRATED JAW T.1 VND 29,314,800
6.63.2S150 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + SERRATED JAW T.1 VND 31,518,000
6.63.2S160 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + SERRATED JAW T.1 VND 34,363,800
6.63.2S170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + SERRATED JAW T.1 VND 36,873,000
6.63.2S180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + SERRATED JAW T.1 VND 40,330,800
6.63.2S190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + SERRATED JAW T.1 VND 44,125,200
6.63.2W140 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 29,314,800
6.63.2W150 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 31,518,000
6.63.2W160 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 34,363,800
6.63.2W170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 36,873,000
6.63.2W180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 40,330,800
6.63.2W190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 44,125,200
6.65.21400 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + STEP JAW T.1 VND 41,279,400
6.65.21500 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + STEP JAW T.1 VND 43,482,600
6.65.21600 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + STEP JAW T.1 VND 46,022,400
6.65.21700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + STEP JAW T.1 VND 48,868,200
6.65.21800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + STEP JAW T.1 VND 52,326,000
6.65.21900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + STEP JAW T.1 VND 56,089,800
6.65.2T140 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + GRIP JAW T.1 VND 41,279,400
6.65.2T150 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + GRIP JAW T.1 VND 43,482,600
6.65.2T160 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + GRIP JAW T.1 VND 46,022,400
6.65.2T170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + GRIP JAW T.1 VND 48,868,200
6.65.2T180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + GRIP JAW T.1 VND 52,326,000
6.65.2T190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + GRIP JAW T.1 VND 56,089,800
6.69.21400 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x400 + DOUBLE JAW T.1 VND 40,667,400
6.69.21500 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x500 + DOUBLE JAW T.1 VND 42,870,600
6.69.21600 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x600 + DOUBLE JAW T.1 VND 45,716,400
6.69.21700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x700 + DOUBLE JAW T.1 VND 48,225,600
6.69.21800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x800 + DOUBLE JAW T.1 VND 51,683,400
6.69.21900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T2x900 + DOUBLE JAW T.1 VND 55,477,800
6.63.31700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + SMOOTH JAW T.1 VND 42,870,600
6.63.31800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 + SMOOTH JAW T.1 VND 45,379,800
6.63.31900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 + SMOOTH JAW T.1 VND 47,919,600
6.63.31100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 + SMOOTH JAW T.1 VND 52,938,000
6.63.32700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + SMOOTH JAW T.2 VND 45,073,800
6.63.32800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 + SMOOTH JAW T.2 VND 47,583,000
6.63.32900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 + SMOOTH JAW T.2 VND 50,122,800
6.63.32100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 + SMOOTH JAW T.2 VND 55,171,800
6.63.3S170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + SERRATED JAW T.1 VND 42,870,600
6.63.3S180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 +  SERRATED JAW T.1 VND 45,379,800
6.63.3S190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 +  SERRATED JAW T.1 VND 47,919,600
6.63.3S110 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 +  SERRATED JAW T.1 VND 52,938,000
6.63.3S270 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 +  SERRATED JAW T.2 VND 45,073,800
6.63.3S280 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 +  SERRATED JAW T.2 VND 47,583,000
6.63.3S290 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 +  SERRATED JAW T.2 VND 50,122,800
6.63.3S210 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 +  SERRATED JAW T.2 VND 55,171,800
6.63.3W170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 42,870,600
6.63.3W180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 45,379,800
6.63.3W190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 47,919,600
6.63.3W110 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.1 VND 52,938,000
6.63.3W270 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.2 VND 45,073,800
6.63.3W280 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.2 VND 47,583,000
6.63.3W290 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.2 VND 50,122,800
6.63.3W210 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 +  SMOOTH-SERRATED JAW T.2 VND 55,171,800
6.65.31700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x700 + STEP JAW T.1 VND 54,835,200
6.65.31800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x800 + STEP JAW T.1 VND 57,375,000
6.65.31900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x900 + STEP JAW T.1 VND 59,884,200
6.65.31100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x1000 + STEP JAW T.1 VND 64,933,200
6.65.32700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x700 + STEP JAW T.2 VND 60,526,800
6.65.32800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x800 + STEP JAW T.2 VND 63,036,000
6.65.32900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.3x900 + STEP JAW T.2 ART.653 T.2x900 VND 65,545,200
6.65.32100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x1000 + STEP JAW T.2 VND 70,594,200
6.65.3T170 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x700 + GRIP JAW T.1 VND 54,835,200
6.65.3T180 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x800 + GRIP JAW T.1 VND 57,375,000
6.65.3T190 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x900 + GRIP JAW T.1 VND 59,884,200
6.65.3T110 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x1000 + GRIP JAW T.1 VND 64,933,200
6.65.3T270 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x700 + GRIP JAW T.2 VND 60,526,800
6.65.3T280 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x800 + GRIP JAW T.2 VND 63,036,000
6.65.3T290 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x900 + GRIP JAW T.2 VND 65,545,200
6.65.3T210 MULTIFLEX VISE BASE BODY T3x1000 + GRIP JAW T.2 VND 70,594,200
6.69.31700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + DOUBLE JAW T.1 VND 54,223,200
6.69.31800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 + DOUBLE JAW T.1 VND 56,732,400
6.69.31900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 + DOUBLE JAW T.1 VND 59,241,600
6.69.31100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 + DOUBLE JAW T.1 VND 64,290,600
6.69.32700 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x700 + DOUBLE JAW T.2 VND 59,241,600
6.69.32800 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x800 + DOUBLE JAW T.2 VND 61,781,400
6.69.32900 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x900 + DOUBLE JAW T.2 VND 64,290,600
6.69.32100 MULTIFLEX VISE BASE BODY T.- AND T.4x1000 + DOUBLE JAW T.2 VND 69,339,600
Sản phẩm khác
Thiết kế web bởi nina ,. ltd